خانه  |  مجلات  |  کتاب  |  اخبار  |  گزارش ها  |  گفتگوها  |  مقالات  | پديدآورندگان

محصولات  |  کتاب رايگان  |  جستجو  |  ارسال کارت الکترونيکي  | وبلاگ  |ویژه نامه

حوزه هنری  |  آلبوم عکس  |  آیینه نشر  |  تالار افتخارات  |  درباره ما  |  ارتباط با ما

خانه » یادداشت سردبیر

 

 
 

مهمترين مسائل نشر كشور ،موانع و راه حل ها

محمّد حمزه زاده

نمي توان گفت مسايل مهم و اساسي صنعت نشر كشور در طول سالهاي پس از انقلاب به درستي احصا نشده يا به اندازة كافي بيان نشده است . و نيز نمي توان گفت وجهة همت دولتها در گذشته و حال توسعه و رونق توليد كتب و ترويج كتابخواني نبوده است . اما به طور قطع
مي توان اذعان داشت كه آسيب شناسي صنعت نشر (عبارت از توليد محتوا ، چاپ و توزيع و خريد و فروش ) متأثر از سوءتفاهم هايي بوده و هست كه بر روند تشخيص عوامل منفي و بيماري هاي نشر و به تبع آن ، تجويز درمان ، تاثيرات ناگواري مي گذارد . بيت الغزل قريب به اتفاق سوءتفاهم هاي موجود آسيب شناسي هاي صورت گرفته در طول سالها اين موارد است:
سوءتفاهم هاي موجود
١. مردم كتاب نمي خوانند يا رغبت به كتابخواني كم است ، ٢. آثار متعهد و ارزشي مشتري ندارد ، ٣. واقعيتي به نام مافياي توزيع و فروش در جامعه كتابفروشي هست كه جلو توزيع و پخش و فروش كتب ارزشي را مي گيرد .
تجربة حدود شش سال كار توليد و نشر فروش آثار ادبيات متعهد و ارزشي در حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي (از سال ٨١ تاكنون ) بيانگر واقعيات و حقايقي ديگر بوده كه (جدا از عواملي كه در رسيدن به اين نتايج جديد مؤثر بوده اند ) يافته هايي گرانبها و در خور بررسي و سرمايه گذاري هستند .
دستاوردهاي انتشاراتي حوزه هنري
آنچه كه در طول سالهاي گذشته در حوزه نشر كتاب در محدودة فعاليتهاي انتشاراتي حوزه هنري به وقوع پيوسته به طور خلاصه به شرح زير است :
١. حجم توليدات از حيث تعداد عناوين و صفحات نسبت به سالهاي قبل از ٨٠ به حدود ١٥ برابر افزايش يافته است .
٢.سهم كتب مربوط به حوزة دفاع مقدس و رمان متعهد و ارزشي در كتب توليدي حدود ٧٠ درصد بوده است .
٣. صفي از ناشران همسو (از نظر اهداف و روشها و مشي توليد و جنس شناخت از موضوعات متعهد ) متشكل از پانزده ناشر به وجود آمده و فعاليت اطلاع رساني و توزيع بر توليدات همة اين ناشران متمركز شده است.
٤. جامعة مخاطب بالقوه و بالفعل كتب پيش گفته شناسايي شده اند .
٥. تمركز فعاليت بخش توزيع و فروش از ” فروش عمده به نهادها و مراكز دولتي “ به
« تكفروشي و ورود به بازار واقعي كتاب » تغيير كرده است .
٦. مهمترين مسايل اصلي و آسيب هاي واقعي صنعت نشر امروز كشور احصا شده اند .(كه در جاي خود توضيح داده مي شود. )
٧. آراء مشتريان ومخاطبان كتب جمع آوري و به نويسندگان و توليدكنندگان منتقل شده است .
٨. بر اساس شناختي كه از مسايل اصلي نشر كشور به دست آمده ، راهكارهاي عملي و نظري تمهيد شده اند .
٩. اصلاح نگرش ها و باورهاي قديمي در باب كتاب و كتابخواني در ميان دست دركاران توليد و توزيع و فروش در دستور كار قرار گرفته است .
١٠. از عناصر جوان ، نوجو ، مسؤول و باورمند در امر اطلاع رساني ، جريان سازي و رونق بخش فروش استفاده شده است .
محصول اين تمهيدات كه تعدادي از آنها هنوز در مراحل آزمايش و يا ابتداي اجرا هستند ، بيست برابر شدن فروش محصولات حوزه هنري و تجديدچاپ مكرر كتابهايي است كه گاه در طول ده سال حتي يك چاپ از آنها به فروش نمي رفت و امروز در يك سال بيش از ده بار تجديد چاپ مي شوند .
آنچه كه حاصل شده ، فقط در حدي است كه بعضي فرضيه هاي غلط را (در زمينه اتهاماتي كه به مردم وارد مي شده و افسانه پردازي هايي كه در بارة مافياي توزيع صورت مي پذيرفته ) از ذهن دست اندركاران توليد و نشر آثار متعهد و ارزشي جبهة فرهنگي انقلاب اسلامي پاك كرده است و به هيچ وجه نمي تواند جز يك نقطه اميد و به تعبيري نقطة صفر، تلقي شود.
مهمترين مسايل واقعي حوزه نشر كشور
غور عملي و نظري در حوزة نشر كشور مسايل عميق تر و مهم تري را به ما شناسانده كه تا به طور كامل احصا نشوند و براي هريك از آنها طرحها و برنامه هاي درست و عملي و اثرگذار تنظيم نشود و به اجرا نرسد ، عملاَ كاري انجام نشده است.
از نگاه كساني كه در پنج – شش سال گذشته به طور جدي در عرصة نشر براي رسيدن به نتايج جديد كارشبانه روزي كرده اند ، مهمترين مسايل نشر كشور به طورخلاصه عبارت از موارد زير است (و البته بديهي است آنچه در چارچوب چند جمله وتيتروار آمده ، هر يك توضيحات و پيوستهاي مفصل و همه جانبه دارد كه در جاي خود بايد به آنها پرداخته شود.):
١. به دلايلي كه تعدادشان زياد است ، نشر در كشور ما مسير صنعتي شدن را طي نكرده است . به همين دليل ، دچار بسياري از آفات ريز و درشت است كه هريك در نقطه اي از امور ، به گلوگاهي براي بخشهاي مختلف و متنوع نشر تبديل شده اند.
٢. سياستگذاري هاي جا و بي جا و درست و غلط دولتها در حمايت يا هدايت مسير نشر ، آن را در گير مسايلي كرده كه جز با بازشناخت آثار بعضاَ سوء اين سياستگذاري ها نمي توان به اهميت موانع ايجاد شده پي برد.
٣. از عواقب صنعتي نشدن نشر ، عدم شكل گيري خط توليد مناسب و متناسب با نيازها و خواسته ها و به تبع آن ، نبود چرخة توزيع و فروش مناسب بوده است .
٤. بي اعتنايي مفرط به نيازها و خواسته هاي جامعة مخاطب در مواردي كه لازم بوده به اقتضائات و شرايط آنها توجه شود. دامنة اين بي اعتنايي ها از برنامه ريزي براي توليد محتوا تا توليد محتوا ، و از توليد فني تا كتاب سازي كشيده شده و گاه آنچه توليد شده ، اولين و
بديهي ترين مشخصات يك محصول انتشاراتي را چه از حيث محتوا و چه از حيث فرم ظاهر نداشته است.
٥. هيچگونه برنامه ريزي يا اقدام عملي در خصوص جذب و آموزش نيروي انساني در حوزه هاي فني و تخصصي توزيع و فروش صورت نپذيرفته و كاري به غايت تخصصي به دست عاملان سنتي يا نيروهايي كه تصادفاَ وارد اين عرصه شده اند، سپرده شده است . چنين است كه هم اكنون هيچ دانشگاه ، حتي مؤسسه آموزشي در سطوح پايين تر ، افرادي را در زمينة اقتصاد و تجارت كتاب تربيت نمي كند و حتي يك هنرستان فني براي تربيت نيروي انساني فروشندة محصولات فرهنگي (از جمله كتاب) نداريم.
٦. شبكة توزيع كشوري كه بايد واسطة توزيع كتاب بين ناشر و كتابفروشي باشد اساساَ شكل نگرفته و شبكة فروشگاهي نيز به قدري كم تعداد و با پراكندگي نامعقول در سطح كشور است كه به هيچ وجه پاسخگوي جابه جايي اولية كالاي كتاب و ارائه به مشتري نيست .
٧. از توانايي هاي رسانه ها (از جمله رسانه ملي ) در اطلاع رساني و جريان سازي در حوزة كتاب و كتابخواني بهرة مناسب گرفته نشده است .
٨. كمكهاي بيش و كم دولتي در چارچوب يارانه كاغذ يا اقلام چاپي ، بيش از آن كه بر رونق كار ناشران بيفزايد ، تصويري متكي و بدهكار و گاه ورشكسته از كليت نشر كشور ارائه داده است .
راه حل ها
اگر موارد فوق را كه لزوماَ همة مسايل مبتلا به نشر كشور هم نيستند ، به عنوان مهمترين مشكلات بپذيريم ، طبعاَ برنامه ريزي براي رفع آنها خود اولين قدم در يافتن راه حل هاست .
اما اگر نگاه ما به اين مسايل به مثابه بررسي يك كلاف سر درگم باشد ، به جايي نخواهيم رسيد . قطعاَ مي شود با اولويت بندي آنها و احصاي سهم منفي هر يك ، به فهرستي از
برنامه هاي اجرايي براي رفع اشكالات رسيد. نيز مي توان براي رفع كاستي هاي ذكر شده برنامه هايي همزمان را طراحي و اجرا كرد . به طور كلي ، به ترتيب زير مي توان به سمت رفع معضلات صنعت نشر كشور حركت كرد:
١. ايجاد يك درك و فهم مشترك و عاري از سوء تفاهم در بارة معضلات نشر.
٢. تغيير نگرشها و اصلاح باورهاي غلط شكل گرفته در مورد موضوع كتاب و كتابخواني .
٣. آموزش نيروي انساني متخصص خصوصاَ در زمينه توزيع و فروش (در همه سطوح تحصيلي ممكن )
٤. ايجاد شبكة زنجيره اي فروشگاههاي بزرگ در سراسر كشور با امكانات كامل (نيروي انساني متخصص ، ارتباطات شبكه اي ، پشتيباني )
5. ايجاد و تقويت شبكة توزيع كتاب كه نقش اصلي را در انتقال كتاب از انبار ناشر به ويترين كتابفروشي ها دارد.
٦. عدم دخالت مستقيم دولتي در خريدكتب از ناشران و واگذاري اين امر به واسطه هاي توزيع .
(هر نوع خريد از ناشران ممنوع شده و كتاب از ويترين كتابفروشي ها خريداري شود. )
٧. جمع آوري كليه نمايشگاههاي كتاب كه نمايش توام با فروش دادند. (چرا كه برگزاري نمايشگاهها مانع از تشكيل كتابفروشي ها و فروشگاههاي بزرگ كتاب مي شود.)
٨. توسعة خدمات بخش بيمه سرمايه به ناشران و مؤسسات توزيع و كتابفروشان .
٩. حركت به سمت صادرات كتاب و ايجاد و توسعه بازارهاي خارجي در كشورهاي منطقه و جهان (چه از طريق ترجمه به زبانهاي ديگر و چه از طريق صدور كتاب )
آنچه نگاشته شده ، مقدمه اي بربحث مسايل صنعت نشر كشور است . به ضميمة اين مطلب ، طرحها و برنامه هايي كه هر يك به نوعي پاسخگوي يكي يا چند عنوان از مشكلات نشر
است ، به صورت خلاصه و در محدودة حوصلة اين مقاله آورده مي شود . اميد است با مطالعة دقيق و بررسي همه جانبه ، دست كم درك مشتركي از بعضي مفاهيم كليدي (از جمله شبكه توزيع ، شبكه فروشگاهي ، آموزش ، حمايت و ...) به وجود آيد.

 


یادداشتهای گذشته

بهار و حکایت آن بیست و صفر شماره / حیدر ایمنی: / 28 اسفند 1392

به مدد حق و تلاش کارکنان سوره مهر عافی‌ها و حسینی پورها شناخته شدند* / حیدر ایمنی: / 20 اسفند 1392

نقش مدارس و نظام آموزشی / حیدر ایمنی / 11 دى 1392

ترویج در گرو مسئولیت اجتماعی / حیدر ایمنی / 11 آبان 1392

مسئولیت اجتماعی از نظر تا عمل / حیدر ایمنی / 1 مهر 1392

افسون هوشمندها و نسل امروز / حیدر ایمنی / 26 مرداد 1392

از بد حادثه اینجا به پناه نیامده ایم / / 19 تير 1392

سورة مهر شایسته تقدیر رهبر معظم انقلاب / حیدر ایمنی / 22 ارديبهشت 1392

شکفتن دوبارۀ نشر / حیدر ایمنی؛ مدیر روابط عمومی سوره مهر / 22 اسفند 1391

توجه به نشر دیجیتال / حیدر ایمنی؛ مدیر روابط عمومی سوره مهر / 26 مهر 1391

سهم تولید ملی از محصولات فرهنگی و هنری و ادبی کودکان و نوجوانان / محمد حمزه زاده / 31 خرداد 1391

هنرِ روابط‌عمومی / حیدر ایمنیِ؛ مدیر روابط عمومی / 25 ارديبهشت 1391

نشانه‌هایی از تحول نشر / محمد حمزه زاده / 22 فروردين 1391

بازنگاهی به عرضه کتاب در سوپرمارکت‌ها / / 18 مهر 1390

همدمی کتاب با سینما / / 22 مرداد 1390

نویسندگان ایرانی برج عاج نشین نیستند / محسن مومنی شریف* / 15 تير 1390

سال جهاد اقتصادی و وظیفه فعالان بازار فرهنگ و هنر / محمّد حمزه زاده / 3 فروردين 1390

اندر مناقشه اقتصاد و فرهنگ / / 21 آذر 1389

«بسته كتاب خانواده» تمام كشور را در بر مي‌گيرد / محمد حمزه زاده / 4 آبان 1389

توضیحی درباره مردگان باغ سبز / محمّد حمزه زاده / 23 مهر 1389

نويسندگان و هنرمندان بايد دست به روشنگري بزنند / محسن مومنی / 23 شهريور 1389

ضرورت پاسخگویی به نسل امروز درباره دفاع مقدس / محسن مومنی شریف / 15 شهريور 1389

شبی که جهل بشر در شمشیر کفر نمایان شد / اسدالله بقایی؛ نویسنده،شاعر و استاد دانشگاه / 8 شهريور 1389

آب و آتش / محمّد حمزه زاده / 29 تير 1389

اهل قلم وجدان بیدار مردم اند / محسن مومنی / 14 تير 1389

مبارک است آقای پرویز! / محمّد حمزه زاده / 6 تير 1389

آغازیک حرکت عظیم / / 20 خرداد 1389

چه كسي رييس حوزه هنري شده است؟ / / 10 ارديبهشت 1389

كتاب، مخاطب ايراني،روابط عمومی / حیدر ایمنی / 19 فروردين 1389

مخاطب، نشر الكترونيك و كتاب گويا / / 4 اسفند 1388

پیش فرض های تبلیغ کتاب / / 6 بهمن 1388

از اینهمه اشتراک نظر در ماموریت فرهنگیمان خرسندم / / 27 دى 1388

خانواده ای به نام سوره مهر / / 9 آذر 1388

دلایل پر فروش شدن کتاب دفاع مقدس از نگاه ارتباطی / / 20 مهر 1388

مخاطب، نشر الكترونيك و كتاب گويا / / 18 شهريور 1388

قیمت گذاری کتاب اصلی نادیده در صنعت نشر / حیدر ایمنی / 27 مرداد 1388

فروشگاه‌هاي بزرگ كتاب چرا، چگونه و كجا تأسيس مي‌شود؟ / محمد حمزه زاده / 17 خرداد 1388

بازآفرینی ؛ تالیف دوباره یا دست دوم نویسی؟ / / 16 فروردين 1388

«مهر» از آغاز تا كنون / حیدر ایمنی / 27 اسفند 1387

بازآفرینی؛ فرصتي برای دوباره ديده شدن / / 21 بهمن 1387

مجموعه سازي كتاب ها در سوره مهر / / 12 دى 1387

ویراستاری ؛ تخصصی که هنوز باورش نداریم / / 28 آبان 1387

افروغ و مجموعه گفتارهاي فرهنگي-سياسي / / 25 آبان 1387

رمان دفاع مقدس و راهی که باید پیموده شود / روابط عمومی / 11 آبان 1387

باردیگر درباره اهمیت کتابخوانی / حيدر ايمني / 17 تير 1387

مهمترين مسائل نشر كشور ،موانع و راه حل ها / محمّد حمزه زاده / 6 خرداد 1387

تأسيس مدرسه كارگاهي توزيع محصولات فرهنگي / / 26 اسفند 1386

شعر جوان رو به رشد است / / 4 اسفند 1386

انتشار آثار برتر داستاني در خارج از كشور / محمد حمزه زاده / 6 بهمن 1386

ظهر عاشورا / اسدالله بقايي / 30 دى 1386

باز آفرینی آثار فاخر به زبان کودک و نوجوان / محمد حمزه زاده / 11 دى 1386

شنبه بازارها و مسأله عرضه كتاب در كشور / محمد حمزه زاده / 28 آبان 1386

کتابداران ،کتاب رسان يا اطلاع رسان؟ / روابط عمومي / 13 آبان 1386

« رمان»و امید های بازیافته / محمد حمزه زاده / 29 مهر 1386

تنوع در تبليغ / روابط عمومي / 28 مهر 1386

آموزش هنر و چالش‌های پیش رو / حسن بنيانيان (نويسنده مهمان) / 13 مرداد 1386

مروري بر عوامل پرفروش شدن يك كتاب / حيدر ايمني / 16 تير 1386

سوپر ماركت كتاب / محمّد حمزه زاده / 7 خرداد 1386

نمایشگاه یا بازار؟ / محمّد حمزه زاده / 16 اسفند 1385

طرح تجميع آثار نويسندگان، چرا و چگونه؟ / محمّد حمزه زاده / 5 اسفند 1385

ما کجای صداقت ایستاده ایم؟ / سرمقاله ماهنامه صحنه / 20 دى 1385

امام (ره) پرچمدار اسلام ناب / سید حسن نصرالله / 15 آذر 1385

هنوز فرصت هست / محمدرضا سرشار / 24 آبان 1385

« فطر» فلسفه دينداری است / / 1 آبان 1385

مسجد؛کارکرد نو در عرصه ادبیات و فرهنگ / / 2 شهريور 1385

سه پرسش! / محمد صادق مرکبی(دبیر دومین جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش _ مشهد) / 28 مرداد 1385

فخر موسیقی به موسیقیدان است / رضا مهدوی / 21 مرداد 1385

ادبیات داستانی از ابتدا تا امروز / محمدرضا سرشار / 15 مرداد 1385

مقدمات رويش! / محمد صادق مرکبی(دبير دومين جشنواره سراسري فيلم كوتاه ديني رويش) / 10 مرداد 1385

چرا امشب غزل در قالب مضمون نمی‌گنجد؟ / محمد علی عجمی(شاعر تاجیک) / 31 تير 1385

باشگاه یا بنگاه؟ / محمّد حمزه زاده / 14 خرداد 1385

داستان این پنج نفر / محمّد حمزه زاده / 14 ارديبهشت 1385

بشکن دوباره هسته را! / علیرضا قزوه / 22 فروردين 1385

"رمان" و امیدهای بازیافته / محمّد حمزه زاده / 13 فروردين 1385

گاهى شهيد شدن آسان‌تر از زنده ماندن است! / / 8 فروردين 1385

كربلا بر شما مبارك باد! / مرتضي اميري اسفندقه / 1 فروردين 1385

مهر در آستانه تحول / / 20 اسفند 1384

حکومت اسلامی و انحرافات مذهبی / / 6 اسفند 1384

چهارشنبه سیاه / حیدر ایمنی کوهی / 4 اسفند 1384

بله آقای وزیر! / / 25 بهمن 1384

این عرب بد! / / 18 بهمن 1384

نمایشگاه کتاب تهران، بودن یا نبودن _ 2 / محمّد حمزه زاده / 25 دى 1384

نمایشگاه کتاب تهران، بودن یا نبودن / محمّد حمزه زاده / 12 دى 1384

کاروان"راهیان نور" و چند نکته / محمّد حمزه زاده / 28 آذر 1384

دلم برایت تنگ می شود! کجایی تو؟ / محمّد حمزه زاده / 15 آذر 1384

یاد باد آن روزگاران یاد باد / اسدالله بقائی نایینی / 8 آذر 1384

به مناسبت هفته «کتاب و کتابخوانی» / / 2 آذر 1384

سینما از تانك، قوی‌تر است / / 29 آبان 1384

نفس سبز / مصطفی محدثی خراسانی ( سردبیر میهمان) / 2 آبان 1384

خواب برره ای سیما! / / 23 مهر 1384

به بهشت رسیده ایم / / 12 مهر 1384

سرسرای سینه‌ها را رنگ خاموشی گرفت / مصطفی محدثی خراسانی( سردبیر میهمان) / 2 مهر 1384

سلام بر تو / / 28 شهريور 1384

«نا‌مفهومی» در شعر «عین مفهوم» است! (به مناسبت روز شعر و ادب فارسی) / / 26 شهريور 1384

در شرح یک وظیفه مضاعف / وحید جلیلی ( سردبیر میهمان) / 19 شهريور 1384

رسانه ملّی در آستانه تحول ؟! / / 8 شهريور 1384

بگذاریم كه حرمت «انتخاب» برجا بماند / / 30 مرداد 1384

امروز عدالتخواه شده‌اند! فردا...؟ / / 4 مرداد 1384

مزار فاطمه در دل مشتاقان خاندان آل علی است / به قلم اسدالله بقایی نایینی / 18 تير 1384

قسم به جان قلم‌خورده‌ام / به قلم اسدالله بقایی نایینی / 15 تير 1384

هیجان و التهاب، جای خود را به متانت و رفاقت و همکاری بدهد / پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی / 4 تير 1384

روزی برای زندگی / / 31 خرداد 1384

معیار های انتخاب رییس جمهور / گزیده ای از سخنان امام خمینی / 26 خرداد 1384

از یاد « شهدا » تا تصویر « لک لک »ها چقدر راه است؟! / / 13 خرداد 1384

سند چشم‌انداز و مسئولیت فرهیختگان در فضای انتخابات / دکتر حسن بنیانیان ( سردبیر میهمان ) / 8 خرداد 1384

چینه‌‌دان مرغ! / بقایی نایینی اسدالله (سردبیر میهمان) / 2 خرداد 1384

همچنان نشسته ایم و غافل ایم! / / 28 ارديبهشت 1384

ما و نمایشگاه کتاب تهران / محمّد حمزه زاده / 14 ارديبهشت 1384

مديريت بر اساس صندوق شکايات / محمّد حمزه زاده / 26 فروردين 1384

از شمار دو چشم یک تن کم! / / 8 فروردين 1384

كتاب، فرهنگ، اسلام / به قلم دکتر سیّدمهدی خاموشی ( نویسندۀ میهمان ) / 26 اسفند 1383

وقتی شهرداری اهل «فرهنگ» می شود!! / / 18 اسفند 1383

زلزلۀ زرند / اسدالله بقائی نایینی / 6 اسفند 1383

تهدیدهای بوش با كدام هدف صورت می‌گیرد؟ / / 18 بهمن 1383

در حاشیه یك یادداشت / / 14 بهمن 1383

به بهانه پخش ترانه « ابی » از سیمای جمهوری اسلامی ایران / / 27 دى 1383

چرا تولید فرهنگی عقیم است (1) / / 19 دى 1383

خطاب به میوه‌چینان باغ فرهنگ / بنیانیان حسن ( سردبیر میهمان ) / 5 دى 1383

خبرت هست كه... / بقایی نایینی اسدالله ( سردبیر میهمان ) / 2 دى 1383

چرا مهر؟ / / 21 آذر 1383

آیا کتاب غذای روح است؟ / امیر حسین سنایی(نویسنده میهمان) / 1 آذر 1383

 

 

Soreie Mehr - Header

تمامی حقوق اين پايگاه متعلق به شرکت سوره مهر می باشد. استفاده از مطالب اين پايگاه با ذکر منبع، مجاز است.

تعداد بازديد از صفحات: 61856490