خانه  |  مجلات  |  کتاب  |  اخبار  |  گزارش ها  |  گفتگوها  |  مقالات  | پديدآورندگان

محصولات  |  کتاب رايگان  |  جستجو  |  ارسال کارت الکترونيکي  | وبلاگ  |ویژه نامه

حوزه هنری  |  آلبوم عکس  |  آیینه نشر  |  تالار افتخارات  |  درباره ما  |  ارتباط با ما

خانه » کتاب رايگان » فهرست کتاب

نمای بزرگ روی جلد

حكمت اُنسی و زیبایی شناسی‌عرفانی هنراسلامی

یادبود: محمد مددپور .

تعداد صفحات: 509 قيمت: 4500 تومان

شابک: 4-917-471-964 قطع: رقعی

نوبت چاپ: اول:1384 شمارگان: 2200

معرفی کوتاه کتاب: « حكمت اُنسی و زیبایی شناسی‌عرفانی هنراسلامی » ‌تالیف زنده‌یاد دكترمحمد مددپور،و از آخرین آثار تألیف شده اوست که سوره مهر به منظور تجلیل وی و مانگار نمودن اندیشه او به بازار اندیشه و فرهنگ دعرضه کرده است...

 

فهرست کتاب:

» درآمد: حقيقت‌، اسماء الهی‌، انسان‌كامل‌و هنردينی

» باب‌اوّل‌: حكمت‌هنر اسلامی

» فصل‌اوّل‌: حكمت‌اُنسی‌و معرفت‌شناسی‌هنر اسلامی

» ماده‌اثر هنری‌: خيال‌و تخيّل

» حكمت‌اُنسی‌و معرفت‌شناسی‌هنر اسلامی

» الهام‌حقيقت‌هنری‌: جذبه‌و مكاشفه‌حقيقت

» كشف‌صوری‌و كشف‌مخيّل

» عالم‌خيال‌و مراتب‌قوای‌ادراكی

» ريشه‌شناسی‌هنر

» عشق‌و عاشقی‌و خیال‌معشوق

» مبدأ القائات‌در خیال‌هنر دینی‌و دنیوی‌: خیال‌ممدوح‌و خیال مذموم

» صورت‌اثر هنری‌: زیبایی

» مرگ‌خیال‌و مكاشفه‌اساطیری‌: شعرزدایی‌در فلسفه‌یونانی

» غایت‌اثر هنری‌: كاثارسیس‌ـ تزكیه‌روح‌مخاطب

» فصل‌دوم‌: سرآغاز حكمت‌هنر

» آغاز هنر اسلامی

» ظلمت‌اموی‌و بازگشت‌صور خیالی‌جاهلی

» دین‌مابعدالطبیعی‌كلامی‌فلسفی‌ـ یونانزدگی

» پیدایی‌شعر حكمت‌یونانزده‌پس‌از نفوذ فلسفه‌یونانی

» نسبت‌میان‌شعر و دین

» آغاز شعر فلسفی‌و شعر حكمت‌شیعی

» شعر حكمت‌اسماعیلی‌

» شاعر میان‌صنعت‌كلامی‌و ذوق‌قلبی

» شاعران‌آشنا به‌حكما و فلسفه‌یونانی‌

» حیرت‌مذموم‌شاعرانه‌در مواجهه‌با راز وجود: خیام‌ و معری

» حكمت‌هنر ادبا و فلاسفه

» شعر حكمت‌خاقانی‌و نظامی‌گنجوی

» شاعران‌دینی‌و انسی‌در برابر یونانزدگی

» حكمت‌انسی‌هنر نزد امیر خسرو دهلوی‌، عطار، حافظ‌ و جامی

» فلسفه‌هنر خواجه‌نصیرالدین‌طوسی

» فراتر از نظریه‌صوری‌و خیالی‌هنر

» سكریه‌و صحویه‌و تأویل‌در هنر

» نظریه‌های‌هنر در آراء متفكران‌مسلمان‌

» سرآغاز حكمت‌هنر

» فصل‌سوم‌: هنر حقیقی‌و حكمت‌دینی‌

» هنر یونانی‌و ماقبل‌یونانی‌: تخنه‌

» هنر حقیقی‌و انكشاف‌قدسی

» انحراف‌هنر با متافیزیك‌و فلسفه‌یونانی‌

» غربی‌شدن‌تعریف‌هنر در عصر سیطره‌فلسفه‌

» عقل‌فعّال‌یونانی‌ـ شرقی

» هنر نسبت‌كامل‌انسان‌با خداوند و حقیقت‌

» زشتی‌و بی‌نسبتی‌انسان‌با قدس

» تنزّل‌خیال‌از فلسفه‌یونانزده‌مسلمانان

» عقل‌فعال‌فیلسوفان‌مسلمان

» سنت‌و بدعت‌هنری

» كشف‌صورت‌ازلی‌در هنر دینی

» بی‌صورتی‌هنر مدرن

» اسماء تمدنی‌و رهایی‌و فرد آمدن

» حكمت‌اشراق‌سهروردی‌و ساحت‌متعالی‌خیال‌و مثال

» خیال‌مجرد و خیال‌متصل‌و منفصل‌عرفانی‌ابن‌عربی

» ابن‌عربی‌و عالم‌خیال‌و الهام‌ربانی

» عقل‌و قلب‌ابن‌عربی

» هنر و عالم‌چون‌خیال‌اندر خیال‌: آیه‌بینی‌هنر

» مذهب‌اصالت‌قلب‌ابن‌عربی‌در برابر مذهب‌اصالت‌عقل‌یونانزده‌فلاسفه

» دینی‌شدن‌نظریه‌هنر پس‌از یونانزدگی‌آغازین

» نیست‌انگاری‌مضاعف‌هنر مدرن‌شبه‌اسلامی

» مقاومت‌هنرمندان‌اصیل‌در برابر هنر مدرن

» هنر حقیقی‌و حكمت‌دینی‌

» فصل‌چهارم‌: ادوار هنری

» صورت‌شناسی‌فرهنگی‌ـ تاریخی‌در معارف‌غربی

» صورتهای‌نوعی‌وبر

» صورتهای‌نوعی‌اشپنگلر

» چهار دورة‌فرهنگی‌و هنری‌ـ تاریخی

» دوره‌شرقی

» دورة‌یونانی‌و رومی

» دورة‌مسیحی‌و اسلامی

» دوره‌جدید

» وحدت‌شئون‌فرهنگی‌ـ تمدنی‌در ادوار تاریخی‌

» نظریه‌ارتقایی‌و ادواری‌تاریخ

» صورت‌شناسی‌فرهنگی‌ـ تاریخی‌در معارف‌دینی‌و اسلامی‌: علم‌الاسماء

» علم‌الاسماء و صورت‌الهی

» تاریخ‌و اسماء الهی

» تاریخ‌و اسماء جمال‌و جلال‌، هادی‌و مضّل

» ادوار هنری‌

» باب‌دوم‌: تاریخ‌هنر اسلامی

» فصل‌اوّل‌:زمینه‌های‌پیدایی‌هنر اسلامی

» سه‌راه‌تجربة‌هنری‌جهان‌اسلام

» منابع‌اسلامی‌هنر

» منابع‌یونانی‌ـ اساطیری‌هنر

» منابع‌جدید غربی‌هنر

» استحاله‌هنر بیگانه‌در عالم‌اسلامی

» فصل‌دوم‌:هنر اسلامی‌و غیبت‌اولیاء معصوم‌

» وَلایت‌و وِلایت‌و هنر اسلامی‌

» روحانیت‌اسلامی‌و مسیحی‌و هنر

» جدایی‌وِلایت‌از وَلایت‌از تمدن‌اسلامی

» روحانیت‌مسیحی‌و هنر

» ممیزات‌هنر اسلامی

» وحدت‌آثار هنری‌اسلام

» هنر تجریدی

» نور و سیر به‌باطن

» توحید

» آداب‌معنوی‌و سمبلیسم‌در هنر اسلامی‌دو قطب‌هنراسلامی‌

» هنر تشبیهی‌و هنر تنزیهی

» روحانیت‌در هنر اسلامی

» آغاز غربزدگی‌هنر اسلامی‌

» هنر اسلامي‌و غيبت‌اولياء معصوم‌

» فصل‌سوم‌: ماده‌هنر اسلامی‌شمه‌ای‌ازتفكر و تاريخ‌هنری‌جهان‌قبل‌از اسلام

» هنر زرتشتی‌ـ ایرانی

» پرسپكتیو و نگارگری‌شرقی

» هنر عرب‌جاهلی

» هنر مسیحی‌بیزانسی‌

» ماده‌هنر اسلامی

» فصل‌چهارم‌:صور مختلف‌هنر اسلامی

» شعـر

» موسیقی‌

» نظری‌به‌مبانی‌موسیقی‌در تفكر و فلسفه‌اسلامی

» نگـارگـری

» خـط

» تذهیب‌و تشعیر

» نقـاشی

» اصول‌حاكم‌بر تجربه‌هنری‌نقاشان‌عصر اسلامی‌

» ظهور عالم‌مثال‌و خیال‌در نقاشی‌عصر اسلامی

» سكنی‌گزیدن‌آدمی‌در ساحت‌خیال

» رنگ‌و نور و طریقت‌تعلیم‌نقاشی‌در عصر اسلامی

» رنگ‌در سنّت‌اسلام‌نبوی‌و ولوی

» تكرار نقوش‌در هنر عصر اسلامی

» صنایع‌مستظرفه

» معماری‌

» آخرین‌كلام‌: هنر اسلامی‌، حال‌و آینده‌

» فهرست‌برخی‌منابع‌و مآخذ

 

 

 

آخرين کتابهای رايگان پايگاه

ساير کتاب های رايگان ...

Soreie Mehr - Header

تمامی حقوق اين پايگاه متعلق به شرکت سوره مهر می باشد. استفاده از مطالب اين پايگاه با ذکر منبع، مجاز است.

تعداد بازديد از صفحات: 61729394