خانه  |  مجلات  |  کتاب  |  اخبار  |  گزارش ها  |  گفتگوها  |  مقالات  | پديدآورندگان

محصولات  |  کتاب رايگان  |  جستجو  |  ارسال کارت الکترونيکي  | وبلاگ  |ویژه نامه

حوزه هنری  |  آلبوم عکس  |  آیینه نشر  |  تالار افتخارات  |  درباره ما  |  ارتباط با ما

خانه » کتاب رايگان

 

صورت‌اثر هنری‌: زیبایی‌

 


اشاره:


صورت‌شعر و هنر چنانكه‌افلاطون‌و ارسطو به‌آن‌توجه‌كرده‌اند عبارت‌است‌از زیبایی‌كه‌حاصل‌ایقاع‌(ریتم‌یعنی‌فاصله‌متناسب‌میان‌الحان‌و نغمات‌) و آهنگ‌(هارمونی‌یعنی‌لحن‌صوت‌و وزن‌آواز) اثر هنری‌است‌. البته‌در اینجا وزن‌و آهنگ‌و تناسب‌هندسی‌بیانگر ملاكهای‌زیبایی‌شناسانه‌یونانیان‌است‌، حال‌آنكه‌در زیبایی‌سمبولیك‌هنر اساطیری‌یا هنر دینی‌، و نیز هنر مدرن‌، اگر ملاك‌كلاسیسیسم‌در كار آید، قدر مسلم‌این‌هنرها زشت‌محسوب‌خواهند شد. بنابراین‌، چنانكه‌محاكات‌، خود، بنابر مورد محاكات‌و باطن‌و مبدأ فاعلی‌محاكات‌صورتی‌دیگر پیدا می‌كند، زیبایی‌نیز در اینجا نسبی‌می‌شود.
بی‌وجه‌نیست‌كه‌«جنسن‌» هنر اساطیری‌و یا دینی‌را از منظر ملاكهای‌هنر كلاسیك‌بی‌نظم‌و پریشان‌و دچار هرج‌و مرج‌می‌بیند. زیبایی‌، بسته‌به‌ملاك‌و محك‌زیباشناسانه‌، گاه‌عین‌زشتی‌تلقی‌می‌شود، چنانكه‌گاه‌حق‌عین‌باطل‌انگاشته‌می‌شود و باطل‌عین‌حق‌. فی‌المثل‌افلاطون‌در بحث‌از زیبایی‌در رساله‌فدروس‌، ملاك‌زیباشناسانه‌متافیزیكی‌یونان‌عصر خویش‌را پی‌می‌ریزد، و در رسالة‌سمپوزیوم‌(ضیافت‌)، ملاك‌زیبایی‌شناسی‌سوبژكتیو متافیزیك‌را بنا می‌نهد.
با بسر رسیدن‌دوران‌سیطره‌فرهنگ‌یونانی‌مبنای‌زیبایی‌شناسی‌و ذوقیات‌مردم‌دگرگون‌می‌شود و معیارهای‌زیباشناسی‌حسی‌ـ عقلی‌كلاسیك‌متافیزیك‌جای‌خود را كم‌وبیش‌به‌معیارهای‌دینی‌ـ مسیحی‌می‌دهد.
زیبایی‌و جمال‌در تفكر دینی‌عبارت‌است‌از زیبایی‌و جمال‌الهی‌كه‌ملاك‌آن‌دین‌و شرع‌است‌و حسن‌و قبح‌و زیبایی‌و زشتی‌و حق‌و باطل‌اشیاء و امور نسبت‌به‌كتاب‌و سنت‌توصیف‌و تبیین‌می‌گردد. مقصود از میزان‌شرعی‌حسن‌و قبح‌و زیبایی‌و زشتی‌به‌معنی‌قول‌به‌حسن‌و قبح‌شرعی‌اشاعره‌نیست‌.
راقم‌این‌سطور حسن‌و قبح‌شرعی‌را عین‌حسن‌و قبح‌عقلی‌حقیقی‌می‌داند زیرا حسن‌و قبح‌شرعی‌همان‌حسن‌و قبح‌ذاتی‌آنهاست‌و عقل‌رحمانی‌به‌شناخت‌آنها نائل‌می‌شود. در اینجا، مرجع‌، حق‌تعالی‌است‌و تقسیم‌زیبایی‌و عشق‌به‌«مجازی‌» و «حقیقی‌» نیز در همین‌نسبت‌قرب‌و بعد به‌خداست‌كه‌صورت‌می‌پذیرد.
از حضرت‌نبی‌اكرم‌نقل‌است‌كه‌فرمود اگر به‌شهر غریبی‌افتادید و حاجتی‌داشتید و خواستید حاجب‌برآورده‌شود و كسی‌را هم‌نمی‌شناختید، از كسی‌مسألت‌كنید كه‌باندام‌باشد، چون‌آن‌كس‌كه‌باندام‌است‌در واقع‌همان‌تناسب‌و تعادل‌اندام‌او نشانة‌این‌است‌كه‌از روح‌سالم‌و متعادل‌برخوردار است‌. زیبایی‌تعادل‌میان‌صورت‌و معناست‌. زشتی‌عدم‌تعادل‌و دیگر اینكه‌زینت‌و تجمّل‌نیز بی‌تعادلی‌است‌.

 

» ارسال صفحه برای دوستان

 

بازگشت به فهرست کتاب

حكمت اُنسی و زیبایی شناسی‌عرفانی هنراسلامی

 

Soreie Mehr - Header

تمامی حقوق اين پايگاه متعلق به شرکت سوره مهر می باشد. استفاده از مطالب اين پايگاه با ذکر منبع، مجاز است.

تعداد بازديد از صفحات: 61539307