خانه  |  مجلات  |  کتاب  |  اخبار  |  گزارش ها  |  گفتگوها  |  مقالات  | پديدآورندگان

محصولات  |  کتاب رايگان  |  جستجو  |  ارسال کارت الکترونيکي  | وبلاگ  |ویژه نامه

حوزه هنری  |  آلبوم عکس  |  آیینه نشر  |  تالار افتخارات  |  درباره ما  |  ارتباط با ما

خانه » کتاب رايگان

 

فصول‌ مباحث‌ روح‌القوانين‌

 


اشاره:


درباره‌ي‌ فصول‌ مباحث‌ روح‌القوانين‌ تاكنون‌ به‌ ترتيب‌ بحث‌ كرديم‌، اما عرضه‌ يك‌ طبقه‌بندي‌ كلي‌ از اين‌ مباحث‌ همواره‌ مورد توجه‌ نويسندگان‌ بوده‌ است‌. در اين‌ ميان‌ طبقه‌بندي‌ لانسون‌ كه‌ براساس‌ قلمرو مباحث‌ به‌ تقسيم‌ پرداخته‌، جامع‌تر است‌. برخي‌ نظير باركهاوزن‌ ، در كتاب‌ روح‌القوانين‌ در آرشيوهاي‌ لابرد و لوين‌ در كتاب‌ اصول‌تعليمات‌ سياسي‌ روح‌القوانين‌ منتسكيو و جرج‌ ساباين‌ در تاريخ‌ نظريات‌ سياسي‌، به‌ اين‌ مهم‌ اهتمام‌ ورزيده‌ است‌.

طبقه‌بندي‌ لانسون‌ به‌ شرح‌ ذيل‌ است‌:

بخش‌ اول‌: كتابهاي‌ اول‌ تا سيزدهم‌ درباره‌ي‌ دولت‌ و وظايف‌ عمومي‌ و اساس‌ آن‌.

1. كتابهاي‌ 1 تا 8 نمونه‌هاي‌ دولت‌، طبيعتشان‌، اصول‌ آنها، حفظ‌ اين‌ اصول‌ و انحطاط‌ آنها.

2. كتابهاي‌ 9 تا 13 بحث‌ درباره‌ي‌ وظايف‌ دولت‌.

3. كتابهاي‌ 9 و 10 ارتش‌ به‌ عنوان‌ نيروهاي‌ دفاعي‌ دولت‌ و مردم‌.

4. كتاب‌ 11 حمايت‌ از فرد و معني‌ آزادي‌ سياسي‌، قواي‌ سه‌گانه‌ از انگلستان‌.

5. كتاب‌ 12 حمايت‌ از افراد، امنيت‌، دارائي‌، عدالت‌ دادگاهها.

6. كتاب‌ 13 ذخاير دولت‌، اموال‌ و مالياتها.


بخش‌ دوم‌: كتابهاي‌ چهاردهم‌ تا نوزدهم‌ درباره‌ مفهوم‌ محيط‌، محيط‌ جغرافيايي‌ و دولت‌، آب‌ و هوا و تأثير آن‌ بر دولت‌.

1. كتاب‌ 15 بردگي‌.

2. كتاب‌ 16 رابطه‌ دو جنس‌ زن‌ و مرد (بردگي‌ خانگي‌).

3. كتاب‌ 17 بردگي‌ سياسي‌ و استبداد.

4. كتاب‌ 18 و 19 تغييرات‌ بر اثر آب‌ و هوا.

5. كتاب‌ 18 خاك‌ و كشت‌ و زرع‌.

6. كتاب‌ 19 روحيه‌ عمومي‌، اخلاق‌ و عادات‌ قومي‌.


بخش‌ سوم‌: كتابهاي‌ بيستم‌ تا بيست‌ و پنجم‌ درباره‌ اقتصاد و دين‌.

1. كتاب‌ 20 تئوري‌ عمومي‌ روابط‌ بين‌ تجارت‌، اخلاق‌، دارايي‌ و نمونه‌هاي‌ دولت‌.

2. كتاب‌ 21 تجارت‌ در تاريخ‌.

3. كتاب‌ 22 پول‌.

4. كتاب‌ 23 جمعيت‌.

5. كتاب‌ 24 و 25 دين‌.


بخش‌ چهارم‌: كتاب‌ بيست‌ و هفتم‌ تا بيست‌ و هشتم‌ و سي‌ و يكم‌ شامل‌ مقالات‌ متفرقه‌.

6. كتاب‌ 27 نقش‌ زمان‌ در نهادهاي‌ سياسي‌، وراثت‌ در حقوق‌ رومي‌.

1. كتاب‌ 28 مبدأ اصلاحات‌ حقوق‌ مدني‌ فرانسه‌، برخورد حقوق‌ رومي‌ و ژرمني‌.

2. كتاب‌ 30 و 31 مبدأ و آغاز نهادهاي‌ فئودالي‌ فرانسه‌.


بخش‌ پنجم‌: كتاب‌ بيست‌ و ششم‌ و بيست‌ و نهم‌ درباره‌ نظريه‌ حقوق‌ و قانونگذاري‌ عملي‌.

1. كتاب‌ 26 قوانين‌ عرفي‌، طبيعي‌، شرعي‌ و مدني‌.

2. كتاب‌ 29 درباره‌ روش‌ وضع‌ قوانين‌.

ريمون‌ آرون‌ در كتاب‌ مراحل‌ اساسي‌ انديشه‌ در جامعه‌شناسي‌، روح‌القوانين‌ را داراي‌ سه‌ بخش‌ بزرگ‌ مي‌داند.
نخست‌ سيزده‌ كتاب‌ اول‌ قرار دارد كه‌ در آنها نظريه‌ بسيار معروف‌ سه‌ نوع‌ حكومت‌ بسط‌ و توضيح‌ داده‌ شده‌ است‌. اين‌ بخشها را بايد در واقع‌ جامعه‌شناسي‌ سياسي‌ ناميد. زيرا در اين‌ بخشها كوشش‌ شده‌ تا صورتهاي‌ گوناگون‌ حكومت‌ به‌ چند نوع‌ كلي‌ مشخص‌ برگردانده‌ شود كه‌ در تعريف‌ هر يك‌ از آنها هم‌ موضوع‌ طبيعت‌ حكومت‌ و هم‌ موضوع‌ اصل‌ آن‌ به‌ ميـان‌ مي‌آيد.

بخش‌ دوم‌ از كتاب‌ چهاردهم‌ تا كتاب‌ نوزدهم‌ است‌. موضوع‌ مورد بحث‌ اين‌ بخش‌ علتهاي‌ طبيعي‌ يا جسماني‌ است‌، يعني‌ بخش‌ مذكور اصولا" به‌ بحث‌ درباره‌ تأثيرات‌ اقليم‌ و سرزمين‌ بر آدميان‌، بر آداب‌ و نهادهاي‌ اجتماعي‌ آنها اختصاص‌ دارد.

بخش‌ سوم‌ كه‌ از كتاب‌ بيستم‌ شروع‌ و به‌ كتاب‌ بيست‌ و ششم‌ ختم‌ مي‌شود، تأثير علتهاي‌ اجتماعي‌، بازرگاني‌، پول‌، شماره‌ آدميان‌ و مذهب‌ را، يكي‌ پس‌ از ديگري‌، بر رسوم‌ عادات‌ و قوانين‌ بررسي‌ مي‌كند.
پس‌ ظاهرا" اين‌ سه‌ بخش‌ از يك‌ سو جامعه‌شناسي‌ سياسي‌ است‌ و از سوي‌ ديگر قسمي‌ بررسي‌ جامعه‌شناسانه‌ علتهاي‌ جسماني‌ يا اخلاقي‌ مؤثر بر سازمان‌ اجتماعي‌ جوامع‌ است‌.
خارج‌ از اين‌ سه‌ بخش‌ آخرين‌، كتابهاي‌ روح‌القوانين‌ به‌ بررسي‌ قوانين‌ رومي‌ و فئودالي‌ اختصاص‌ يافته‌ و مواردي‌ تاريخي‌ را نشان‌ مي‌دهد و كتاب‌ بيست‌ و نهم‌ كه‌ گنجاندن‌ آن‌ در تقسيمات‌ كلي‌ روح‌القوانين‌ دشوار است‌ قرار دارد. اين‌ بخش‌ به‌ قواعد قانونگذاري‌ مي‌پردازد. يكي‌ ديگر از كتابهاي‌ روح‌القوانين‌ كه‌ جا دادن‌ آن‌ در اين‌ طرح‌ كلي‌ اندكي‌ دشوار مي‌نمايد كتاب‌ نوزدهم‌ است‌ كه‌ از روح‌ كلي‌ يك‌ قوم‌ بحث‌ مي‌كند. پس‌ اين‌ كتاب‌، منحصر به‌ بررسي‌ يك‌ علت‌ خاص‌ يا جنبه‌ سياسي‌ نهادهاي‌ اجتماعي‌ نيست‌ بلكه‌ به‌ بررسي‌ آن‌ چيزي‌ اختصاص‌ دارد كه‌ شايد بتوان‌ آن‌ را اصل‌ يگانه‌ كننده‌ كل‌ اجتماعي‌ ناميد. در هر حال‌، اين‌ كتاب‌ از كتابهاي‌ بسيار با اهميت‌ است‌. اين‌ كتاب‌ در حقيقت‌ گذرگاه‌ يا پيوند بخش‌ اول‌ روح‌القوانين‌، يعني‌ بخش‌ جامعه‌شناسي‌ سياسي‌ با دو بخش‌ ديگر است‌ كه‌ به‌ بررسي‌ علل‌ جسماني‌ يا اخلاقي‌ اختصاص‌ دارد.

 

» ارسال صفحه برای دوستان

 

بازگشت به فهرست کتاب

درآمدی‌ بر سیرتفكر معاصر

 

Soreie Mehr - Header

تمامی حقوق اين پايگاه متعلق به شرکت سوره مهر می باشد. استفاده از مطالب اين پايگاه با ذکر منبع، مجاز است.

تعداد بازديد از صفحات: 61531686