خانه  |  مجلات  |  کتاب  |  اخبار  |  گزارش ها  |  گفتگوها  |  مقالات  | پديدآورندگان

محصولات  |  کتاب رايگان  |  جستجو  |  ارسال کارت الکترونيکي  | وبلاگ  |ویژه نامه

حوزه هنری  |  آلبوم عکس  |  آیینه نشر  |  تالار افتخارات  |  درباره ما  |  ارتباط با ما

خانه » کتاب رايگان

 

در منقبت‌ سيدالشهدا (عليه‌السّلام‌)

 


اشاره:


مگر مرا دلِ كافر بُوَد شبِ ميلاد كه‌ ظلمتش‌ دهد از گور اهلِ عصيان‌، ياد

به‌ طالعي‌ ز عدم‌ آمدم‌ به‌ باغ‌ وجود كه‌ رفته‌ بود به‌ دروازة‌ ارم‌، شدّاد

خروش‌ مرگ‌ كه‌ طوفانِ نااميدي‌هاست‌ غريو ياس‌ كه‌ مرگي‌ به‌ نومباركباد

طلوعِ نشئه‌ بيمِ هلاكِ طالع‌ وقت‌ هجومِ عرضِ بلاهاي‌ تازه‌ عرض‌ بلاد

جحيم‌ ناظر و خشم‌ خداي‌ مستولي‌ سهيم‌ دشمن‌ و هيلاج‌ ديدة‌ حسّاد

قضا، نگارشِ اسرارِ شكل‌ زائچه‌ را كند ز دودِ دلِ دردمند، اخذِ مداد

مگوي‌ زائچه‌، كاين‌ نسخه‌اي‌ است‌ از اسقام‌ مگوي‌ زائچه‌، كاين‌ جامعي‌ است‌ از اضداد

خود اصلِ طالعِ من‌، جزوي‌ از كمان‌ استي‌ كزوست‌ ناوك‌ غم‌ را هزارگونه‌ گشاد

خرامِ زهره‌ به‌ طالع‌ اگرچه‌ داده‌ نشان‌ هم‌ از لطافتِ طبع‌، و هم‌ از صفايِ نهاد

ولي‌ از آن‌ كه‌ غريب‌ است‌ زهره‌ اندر قوس‌ نشسته‌ بر رخِ نقدِ قبول‌، گرد كساد

تو گويي‌ از اثر انتقامِ هاروت‌ است‌ كه‌ مر به‌ طالع‌ من‌، چرخ‌، زهره‌ را جا داد

به‌ صفر جدي‌ ذنب‌ را اشاره‌اي‌ باشد به‌ خاك‌ و حلقة‌ دام‌ و كمينگه‌ صياد

چه‌ دام‌؟ روح‌ و روان‌ را گدازشِ پر و بال‌ چه‌ صفر؟ رنج‌ و الم‌ را فزايشِ اعداد

ز مهر و پيكر تير، آشكار گشته‌ به‌ جدي‌ فروغِ اخگرِ رخشنده‌ و كفي‌ ز رماد

به‌ حوت‌ درشده‌، هم‌ مشتري‌ و هم‌ مرّيخ‌ يكي‌ كفيل‌ صلاح‌ و يكي‌ دليل‌ فساد

يكي‌ به‌ هيأت‌ پيري‌ كه‌ ناگه‌ از غوغا به‌ كنج‌ صومعه‌ وامانده‌ باشد از اوراد

يكي‌ به‌ صورت‌ تركي‌ كه‌ از پيِ يغما ستيزه‌جوي‌ درآيد به‌ خانه‌ زُهّاد

قمر به‌ ثور كه‌ كاشانة‌ ششم‌ باشد چو نور خويش‌ كند دستگاه‌ خصم‌ زياد

سياه‌ گشته‌ دو پيكر ز سيليِ كيوان‌ چنانكه‌ از اثر خاك‌، تيره‌ گردد باد

بدين‌ دو نحس‌ نگر تا چه‌ شكلِ مُستقبل‌ كشيده‌اند ز تربيع‌ خويش‌ در اوتاد

به‌ چارمين‌كده‌ بهرام‌ پنجمين‌ پايه‌ به‌ هفتمين‌ رده‌ كيوان‌ به‌ هشتمين‌ بنياد

كند چو تُرك‌ ستمگر به‌ كُشتن‌، استعجال‌ كند چو هندوِ رهزن‌ به‌ بردن‌، استبداد

ز حوت‌، هيبتِ طوفانِ نوحْ پرده‌ گشا عيان‌ ز صورت‌ جوزا، نهيبِ صرصرِ عاد

تو و خدا كه‌ در اين‌ كشمكش‌ كه‌ من‌ باشم‌ چگونه‌ چون‌ دگران‌ زيستن‌ توان‌ به‌ مراد؟

روان‌ ز غصّه‌ سُفالي‌ است‌ در گذرگه‌ سنگ‌ خرد ز فتنه‌ چراغي‌ است‌ بر دريچة‌ باد

ز جوشِ خونِ جگر، ديده‌، كوزة‌ صبّاغ‌ ز سوزِ داغِ درون‌، سينه‌، كورة‌ حدّاد

گزارش‌ هوسم‌، نوبهار در دي‌ماه‌ گدازش‌ نفسم‌، آفتاب‌ در مرداد

مرا چو سايه‌، سياه‌ است‌ روز و شبْ تاريك‌ مرا چو شعله‌، معاش‌ است‌ دود و داغ‌ معاد

كبود پوشم‌ و قرطاس‌ پيرهن‌ سازم‌ گهي‌ به‌ ماتم‌ دانش‌، گهي‌ به‌ حسرت‌ داد

نفس‌ به‌ لرزه‌، ز بادِ نهيبِ كلكتّه‌ نگاه‌، خيره‌ ز هنگامة‌ اله‌آباد

تو اي‌ ستاره‌! نداني‌ كه‌ رنجم‌ از آزار؟ تو اي‌ سپهر! نسنجي‌ كه‌ ترسم‌ از بيداد؟

تو را غمي‌ است‌ به‌ سرماية‌ گرانيِ كوه‌ مرا دمي‌ است‌ به‌ نيرويِ تيشة‌ فرهاد

من‌ و بلاي‌ تو، نطع‌ اديم‌ و تاب‌ سهيل‌ من‌ و جفاي‌ تو، شاگرد و سيلي‌ استاد

فغان‌ و حوصلة‌ دل‌، شراره‌ و خارا غبار و ناصية‌ بخت‌، جوهر و فولاد

من‌ و ستم‌ دلِ رنجور و التفات‌ طبيب‌ من‌ و خطر رگِ مجنون‌ و نشترِ فَصّاد

به‌ گوش‌ تاب‌ طبيعت‌ روم‌، معاذالله‌ نديده‌ام‌ كه‌ خود از كيست‌ جمله‌ بست‌ و گشاد؟

ستاره‌ را همه‌ رفتار ز اقتضاي‌ قضاست‌ چنانكه‌ جنبش‌ نرد از اَنامل‌ نَرّاد

ز گردشي‌ كه‌ به‌ گردون‌ همي‌ كنم‌ ثابت‌ ستاره‌ رفته‌ به‌ چشمك‌زني‌ كه‌ها سمراد

فلك‌ كجايي‌ و طالع‌ چه‌ و ستاره‌ كدام‌ كنم‌ شكايت‌ دشمن‌، ز دوست‌ شرمم‌ باد

غزل‌ سرايم‌ و در مهر پيچم‌ از اندوه‌ ترانه‌ سنجم‌ و برخيزم‌ از سر فرياد

ز رشك‌ گويم‌ و داند كه‌ نالم‌ از بيداد رسيده‌ام‌ به‌ نگاري‌ كه‌ كس‌ بدو مرساد

تو گفته‌اي‌ كه‌ چو ميري‌، فداي‌ من‌ گردي‌ شوم‌ فداي‌ تو من‌، برنتابم‌ اين‌ ميعاد

ز جور تو به‌ تغافل‌ ز خويش‌ بگذشتيم‌ به‌ پشتِ چشم‌ نهاديم‌ شكوه‌ را بنياد

هزار بار ز خوبان‌ گرفته‌ام‌ به‌ فريب‌ هم‌ از مشاهده‌ كام‌ و هم‌ از معانقه‌ داد

تو آن‌ نه‌اي‌ كه‌ به‌ هنگامه‌ با تو درگيرد به‌ بحث‌ جلوه‌، سخن‌ راندن‌ از گُل‌ و شمشاد

گزيده‌گويي‌ غالب‌ نگر كه‌ از تفِ مغز چه‌ نغز شيوه‌ در ابداع‌ كرده‌ است‌ ايجاد

بيا كه‌ شوقِ عنانِ سخن‌ بگرداند ز سنگلاخ‌ شكايت‌ به‌ مرغزار وداد

بيا كه‌ نيست‌ ثباتي‌ بدين‌ نشاط‌ و وبال‌ بيا كه‌ نيست‌ دوامي‌ بدين‌ بياض‌ و سواد

بيا كه‌ زود سرآيد زمانه‌ اندوه‌ شود روانِ گرامي‌ ز بند تن‌، آزاد

بيا كه‌ داده‌ نويدِ نكوييِ فرجام‌ حسين‌ ابن‌ علي‌، آبروي‌ دانش‌ وداد

بدان‌ اشاره‌ كه‌ چون‌ در خداي‌ گُم‌ گرديد نمود نزد خدا، امّتِ نيا را ياد

دويي‌ نبود و سرش‌ همچنان‌ به‌ سجده‌ فرود زهي‌ امام‌ و زهي‌ استواري‌ پاساد

عنايتِ ازلي‌، گاهواره‌ جنبانش‌ بزرگوارِ جهان‌ تا به‌ آدم‌ از اجداد

هدايتِ ابدي‌، پيشكار ديوانش‌ خدايگانِ اُمم‌ تا به‌ خاتم‌ از اولاد

گزينْ امامِ هُمامي‌ كه‌ در خدا طلبي‌ فزوده‌ پيش‌ خداوند، آبروي‌ عباد

بهين‌ شهيد سعيدي‌ كه‌ باج‌ تشنه‌لبي‌ گرفته‌ حبل‌ وريدش‌ ز خنجرِ جلّاد

زهي‌ به‌ رتبه‌، مُلقّب‌ به‌ سيدالشهدا زهي‌ به‌ نطفه‌، مُوشّح‌ به‌ سيدالسّجاد

ز نقش‌ پاي‌ تو، محراب‌سازيِ اقطاب‌ ز گرد راه‌ تو، سجاده‌بافيِ اوتاد

چراغ‌ بزم‌ عزاي‌ تو، ديدة‌ خونبار نشان‌ محو ولاي‌ تو، خاطر ناشاد

زند ز موجة‌ خون‌، ديده‌ در هواي‌ تو بال‌ بود ز لخت‌ جگر، ناله‌ را به‌ راه‌ تو زاد

ز عتبه‌بوسي‌ مهر تو، روسپيد، احرام‌ ز دلنوازيِ نطق‌ تو، كامياب‌، ارشاد

ز تاب‌ داغ‌ غمت‌، سرخروييِ ارواح‌ ز فيض‌ خاك‌ درت‌، سبزبختيِ اجساد

لواي‌ قدر تو، بالاي‌ اين‌ فرازينْ كاخ‌ جهانِ جاه‌ تو، آنسوي‌ اين‌ فرودين‌ لاد

اجلْ نهيب‌ به‌ ميدان‌ رزم‌، از تو عمود قويْ اساس‌ در ايوان‌ شرع‌، از تو عماد

بيان‌ ز حزم‌ تو، صورتْگشايِ صلح‌ و صلاح‌ نشان‌ ز عزم‌ تو، معني‌نمايِ جهد و جهاد

ز دانش‌ تو به‌ بال‌ عطيّة‌ ايثار ز بينش‌ تو به‌ فيض‌ افاضة‌ امداد

كند مشاهده‌ شاهد ز تربت‌ عاشق‌ نمود گريه‌ ز دل‌، همچو دجله‌ در بغداد

بسان‌ باده‌ ز مينا به‌ ديدة‌ بينا دهد نشانِ گُل‌ از خاك‌ كورِ مادرزاد

تويي‌ كه‌ ياد تو وقتِ نيايشِ يزدان‌ مبارك‌ آمده‌ همچون‌ درود در اوراد

ولي‌ ولاي‌ تو چون‌ فيض‌ مبدأ فيّاض‌ رسيده‌ است‌ به‌ هركس‌ به‌ قدر استعداد

چو عين‌ ثابته‌ را اقتضايِ ذاتي‌ هست‌ نتافت‌ نيّر مهرت‌ به‌ فرقِ ابنِ زياد

قضا كه‌ ديده‌ دُرستي‌ كجا روا دارد كه‌ سرمه‌ هديه‌ فرستد به‌ كور مادرزاد

ستم‌ رسيده‌ اماما! به‌ خون‌ طپيده‌ سَرا! كه‌ كربلا ز تو گرديده‌ قبله‌گاهِ بلاد

چو خود به‌ حوصلة‌ لطف‌ توست‌ استظهار چو خود به‌ جايزة‌ جود توست‌ استمداد

چرا ز شوخي‌ ابرام‌، بايدم‌ رو ساخت‌؟ چرا به‌ عربده‌، خاموش‌ بايدم‌ استاد؟

ز دل‌ به‌ لاف‌ ولاي‌ تو جوش‌ مي‌زندم‌ روانْ فروزْ قسم‌هاي‌ راستي‌ بنياد

به‌ سربزرگي‌ و كوچك‌دلي‌ ز من‌ بپذير اگر دمد همه‌ نقشِ الوف‌ از آحاد

بدان‌ خداي‌ كه‌ از فرطِ مهرباني‌ او برند پيش‌ وي‌ از دستِ خويشتنْ فرياد

به‌ رهبري‌ كه‌ گدايانِ كويِ غفلت‌ را ز نور شرع‌، چراغي‌ به‌ رهگذار نهاد

بدان‌ سميِّ خداوند كز كمال‌ شرف‌ خداي‌ راست‌ وليّ، و رسول‌ را داماد

بدان‌ كريم‌ كه‌ در جنب‌ريزة‌ الماس‌ جواهرِ جگرِ پاره‌پاره‌ بيرون‌ داد

به‌ رسم‌ و راه‌ تو كاورده‌ رنگ‌ و بوي‌ وفاق‌ به‌ خاك‌ پاي‌ تو كافزوده‌ آبرويِ وِداد

به‌ نُه‌ گهر كه‌ تو آنرا سحاب‌ نيساني‌ نفوس‌ قدسيه‌، يعني‌ ائمه‌ امجاد

به‌ رهروي‌ كه‌ گرايد به‌ ساية‌ شمشير به‌ تشنه‌اي‌ كه‌ ستيزد به‌ دشنة‌ فولاد

به‌ شدتي‌ كه‌ رود در طريقِ استعجال‌ به‌ حيرتي‌ كه‌ بود در مقامِ استبعاد

به‌ تازه‌رويي‌ بستانيانِ مهر و وفاق‌ به‌ زشت‌خوييِ زندانيان‌ بغض‌ و عناد

به‌ دشتبانيِ تركانِ ايبك‌ و قبچاق‌ به‌ ميرزاييِ خوبان‌ خلّخ‌ و نوشاد

به‌ دورگردْ غزالانِ دامنِ صحرا به‌ خوشخرامْ تذروانِ ساية‌ شمشاد

به‌ خواريِ اثرِ نغمه‌ در نهاد اَصم‌ به‌ هيچيِ رقمِ نامه‌ پيش‌ كورْ سواد

به‌ آشتي‌ كه‌ بود ويژه‌ بهر ساز نبرد به‌ مصلحت‌ كه‌ بود خاصه‌ از براي‌ فساد

به‌ نسبتِ هوسِ صيد گور با بهرام‌ به‌ شهرت‌ رمِ برق‌ درفش‌ با كشواد

به‌ نوجوانيِ سهراب‌ و غفلت‌ رستم‌ به‌ لغزشِ قدمِ رخش‌ و چاه‌سار شغاد

به‌ انتشار شميم‌ و به‌ انتعاش‌ مشام‌ به‌ اهتزاز نبات‌ و به‌ انقباض‌ جماد

به‌ استواري‌ دانش‌، به‌ سست‌عهديِ وهم‌ به‌ سرفرازي‌ شاهين‌، به‌ خاكساري‌ خاد

به‌ بي‌دماغي‌ بيمار و اختلاط‌ طبيب‌ به‌ بي‌گناهي‌ اطفال‌ و شدّت‌ استاد

به‌ موگشايي‌ يلدا و مرگ‌ آذرماه‌ به‌ هرزه‌ تازي‌ با حور و رخصتِ خرداد

به‌ صبر من‌ كه‌ بود همچو آبْ در غربال‌ به‌ عيش‌ من‌ كه‌ بود همچو عيدْ در اشتاد

به‌ ياسِ شبْ به‌ سرآوردگانِ بزمِ وصال‌ به‌ داغِ روزْ فرورفتگانِ باغِ مراد

به‌ شادماني‌ بزمي‌ كه‌ باشد اندر وي‌ شرابْ خُم‌خُم‌، و رندانْ حريص‌، و ساقيْ راد

به‌ خاطري‌ كه‌ ز سوداي‌ رشكِ نكهتِ زلف‌ بسان‌ زلف‌ به‌ خود پيچد از وزيدنِ باد

به‌ سازگاري‌ وادي‌ كه‌ خامه‌ در تحرير دهد به‌ ليلي‌ و مجنون‌، ز خسرو و فرهاد

به‌ شكوه‌اي‌ كه‌ سرايند محرمانِ عروس‌ به‌ مصلحت‌، ز زبانِ عروس‌ با داماد

به‌ ساده‌اي‌ كه‌ به‌ بي‌پردگي‌ دهد الزام‌ اگر به‌ پرده‌گه‌ نازش‌ از گُل‌ آري‌ ياد

به‌ كلبه‌اي‌ كه‌ نشيند به‌ خاك‌ پيش‌ از خويش‌ به‌ سايه‌اي‌ كه‌ فتد در مغاك‌ بعد از لاد

به‌ حسرتي‌ كه‌ بجوشد ز كاشكي‌ يارب‌ به‌ جرأتي‌ كه‌ تراود ز هرچه‌ بادا باد

به‌ نخوتي‌ كه‌ عدو را بود به‌ مال‌ و منال‌ به‌ نازشي‌ كه‌ مرا مي‌رسد به‌ خوي‌ و نژاد

به‌ آتشي‌ كه‌ ز ترّي‌ چكيده‌ از لبِ من‌ به‌ پيچشي‌ كه‌ ز كژي‌ فتاده‌ در حُسّاد

كه‌ ذره‌ ذره‌ خاكم‌ ز توست‌ نقش‌پذير نه‌ نقشبند ازل‌، ني‌ ز ماني‌ و بهزاد

غمت‌ اگر همه‌ مرگ‌ است‌، من‌ بدان‌ زنده‌ ولايت‌ ار همه‌ درد است‌، من‌ بدان‌ دلشاد

ز تو كه‌ زيبدم‌ البته‌ رنگ‌رنگ‌ سؤال‌ ز تو كه‌ بخشي‌ام‌ البته‌ گونه‌گونه‌ مراد

اميد را به‌ دعايي‌ همي‌ دهم‌ تسكين‌ خرابه‌ را به‌ هوايي‌ همي‌ كنم‌ آباد

كه‌ چون‌ به‌ حشر، غلامانِ خويش‌ بشماري‌ «كجاست‌ غالب‌ آواره‌؟» بر زبانت‌ باد

 

» ارسال صفحه برای دوستان

 

بازگشت به فهرست کتاب

پادشاه است حسين

 

Soreie Mehr - Header

تمامی حقوق اين پايگاه متعلق به شرکت سوره مهر می باشد. استفاده از مطالب اين پايگاه با ذکر منبع، مجاز است.

تعداد بازديد از صفحات: 61531816